25 hurde Bibelfragen en antwurden dy't jo harsens barsten7 min lêze

Hurde Bibelfragen: De Bibel is it kristlike hillige boek.

It befettet de akkounts fan ferskate minsken dy't yn kontakt binne kommen mei God en echte lessen dy't it leauwen fan leauwigen stimulearje.

As kristen wurdt ferwachte dat jo goed fertroud binne yn 'e Skriften en bibelske fragen kinne beantwurdzje.

Lês dit artikel lykwols om wat fan 'e hurde Bibelfragen en har antwurden út te finen.

Table of Contents

25 hurde Bibelfragen en antwurden dy't jo harsens barsten

1. Hoefolle minsken sieten yn 'e arke fan Noach?

Der sieten acht minsken yn 'e arke fan Noach.

It binne Noach, syn frou Emzara, en syn trije soannen, yn it selskip fan har respektive froulju.

2. Hokker himellichems befel Jozua om stil te stean?

Jozua fertelde de sinne en de moanne om te stopjen mei bewegen yn 'e úttocht fan' e Israeliten wylst se yn oarloch wiene.

Dit holp de Israeliten de oarloch te winnen.

3. Wat is de namme fan Paulus syn stam?

Paulus wie út 'e stam Benjamin, dat is ien fan 'e tolve stammen fan Israel. Paulus wie in abbekaat fan berop en in learaar fan it Hebrieusk rjocht.

recommended:  Untwerp jo perfekte keuken mei oanpaste kappen

4. Wa wie de hearsker fan Babel doe't de bern fan Israel weromkamen út 'e slavernij?

Keizer Cyrus de Grutte wie de keizer fan Babel doe't de bern fan Israel út ballingskip frijlitten waarden, sa't beskreaun is yn 'e boeken fan Ezra en Nehemia.

Har frijheid ûntstie út in dekreet ûndertekene troch de hearsker.

5. Hoefolle boeken skreau Paulus?

Paulus skreau trettjin boeken yn 'e Bibel: Romeinen, 1st en 2nd Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippiërs, Kolossers, 1st en 2nd Tessalonikers, 1st en 2nd Timóteüs, Titus en Filemon. De boeken skreaun troch Paulus steane bekend as de "Epistles" of brieven.

Hy wurdt beskôge as de grutste apostel om it oerflak fan 'e ierde te rinnen.

Hurde Bibelfragen dy't jo harsens barsten

6. Wat wie de straf fan Daniël foar it bidden doe't it ferbean wie?

Daniël waard smiten yn 'e liuw syn kûle doe't er net folgje it beslút fan 'e kening troch te bidden alle dagen.

Lykwols, syn leauwe yn God ferlost him fan 'e liuwen, waans mûle waard ticht om 'e wille fan Daniël.

7. Hoe stoar Izebel?

Izebel waard út in finster smiten.

Se wie in grutte ferfolger fan profeten yn 'e dagen fan har man, kening Achab. Se sette har yn foar de oprjochting fan heidenske oanbidding yn Israel.

Dochs kamen hûnen en ieten har op doe't se dea út it rút foel.

8. Wêr wurdt Haman neamd yn 'e Bibel?

Haman wurdt neamd yn 'e Bibel yn it boek Ester. Hy wie de grutte ferfolger fan 'e Joaden en besocht op in spesjale dei alle Joaden út te roegjen.

Hy waard lykwols eksekutearre yn opdracht fan 'e kening, dy't de man wie fan Ester, de keninginne.

9. Wat is it langste boek yn 'e Bibel?

It boek Psalmen is it langste boek yn 'e Bibel. It bestiet út 150 haadstikken en hat mear as 30,000 wurden.

It grutste part fan dit boek is skreaun troch kening David, ien fan 'e meast foaroansteande nammen dy't út' e Bibel ûntstiene.

10. Wa easke de ûnthalzing fan Jehannes de Doper?

Salome, de dochter fan Herodias, rôp kening Herodes foar it haad fan Johannes de Doper nei't se de kening en har gasten yndruk makke mei har dûnsfeardigens.

De holle fan Johannes de Doper waard op in plaat oan Salome levere.

11. Wa stoar earst tusken Jezus en Johannes de Doper?

Neffens de evangeeljes stoar Jehannes de Doper, de soan fan Elisabet en de ierdske neef fan Jezus Kristus foar Jezus Kristus.

12. Wat wiene de nammen fen 'e soannen fen Adam en Eva?

Adam en Eva wiene de earste minsken makke troch God. Hja krigen trije soannen, nammentlik Kaïn, Abel en Seth. Kaïn deade Abel út oergeunst.

recommended:  8 Best High School Graduation Cords (FAQ's, GPA Rqmt)

13. Wat is de namme fan 'e lêste pest dy't Farao úteinlik twong om de Israeliten frij te litten?

God sloech de Egyptners mei 10 ferskillende pleagen doe't harren kening, Farao, syn hert ferhurde en wegere de Israeliten frij te litten.

Mar neidat Mozes Farao njoggen kear frege hie de Israeliten gean te litten, wegere Farao.

De 10e pest, dy't alle earstberne soannen fan 'e Egyptners fermoarde, feroare Farao's gedachten, en hy liet de Israeliten gean.

Hurde Bibelfragen dy't jo harsens barsten

14. Wat is de namme fan 'e stêd dêr't Jezus berne is?

Neffens de Skriften waard Jezus Kristus berne yn Bethlehem.

Mary, syn mem, hat him berne yn in kribbe, om't alle hotels en gasthuzen dy't op dat stuit beskikber wiene folboekt wiene.

15. Hoefolle ôfdielingen en seksjes hat de Bibel?

De Bibel hat twa divyzjes: it Alde Testamint en it Nije Testamint. Wylst it Alde Testamint yn totaal 39 boeken hat, hat it Nije Testamint 27 boeken.

De Bibel, oan 'e oare kant, is ferdield yn acht seksjes: de wet (Genesis oant Deuteronomium), de skiednis (Jozua oant Ester), de poëzy (Job oan it Lied fan Salomo), de profesije (Jesaja oan Maleachi), de evangeeljes (Mattheüs oan Johannes), de skiednis (Hannelingen), de brieven (Romeinen oant Judas), en de profesije (Iepenbiering).

16. Wat binne de nammen fan de fjouwer synoptyske evangeeljes yn it Nije Testamint?

De fjouwer evangeeljes yn 'e Bibel binne oars bekend as it "goede nijs".

Foarbylden fan sokke boeken binne Mattéus, Markus, Lukas en Johannes.

17. Hokker aksje beloofde Zacchaeus te nimmen yn fergoeding foar syn sûnden?

Sacheus beloofde de helte fan syn rykdom oan 'e earmen te jaan as kompensaasje foar syn sûnden.

Nei it hearren fan de preek fan Jezus, besleat de tollenaar dit te dwaan.

18. Wêr wie Saul hinne doe't er de krêft fan God tsjinkaam?

Foar syn bekearing wie Saul ien fan 'e grutste ferfolgers fan 'e iere kristenen. Hy orkestrearre de moard op Stephen, dy't dea mei stiennen waard.

Op wei nei Damaskus hat Saul in moeting dy't syn libben feroaret.

Hy waard in kristen en nei alle gedachten de grutste apostel ea te krúst it gesicht fan 'e ierde en de skriuwer fan 13 fan de 27 boeken fan it Nije Testamint.

19. Wêr feroare Jakob syn namme yn?

Jakobs namme waard feroare yn Israel.

Hy krige dizze nammeferoaring doe't er focht mei in ingel wylst er flechte foar de grime fan syn broer Ezau, waans berterjocht er nommen hie.

20. Wêr wie it earste hûs fan Adam en Eva?

Adam en Eva wennen earst yn 'e tún fan Eden. It pear waard lykwols út 'e tún stjoerd nei't se God útdaagden en de ferbeane frucht ieten.

recommended:  Top 5 wetskoallen yn Ohio (Duration, FAQs) | 2022

Eva iet de frucht en joech it oan har man nei it petearjen mei de slang.

21. Hoefolle dagen reinde it doe't Noach yn 'e arke wie?

Wylst Noach, syn famylje en de bisten yn 'e arke wiene, reinde it 40 dagen en nachten. God brûkte de floed om al it libben op 'e planeet út te wiskjen as straf foar sûnde.

22. Wat wiene de mannen by de Toer fan Babel fan doel te berikken?

De manlju by de Toer fan Babel wiene fan doel in toer te bouwen heech genôch om de himel te berikken. God ferspriede se lykwols troch se te ferwikseljen mei ferskate talen.

23. Hoe âld stoar Jezus?

Jezus Kristus stoar yn 'e âldens fan 33.

24. Wêr focht Elia tsjin de profeten fen Baäl?

Om God te bewizen dat de bern fan Israel folgje soene, focht Elia tsjin de profeten fan Baäl by de berchkameel.

25. Wat is de namme fan de earste fiif boeken yn 'e Bibel?

De earste fiif boeken yn 'e Bibel wurde de Pentateuch neamd: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

Faak stelde fragen (FAQ's) oer hurde Bibelfragen

Wa skreau de Bibel?

Wy witte noch net wis wa't de ferskate geskriften yn 'e Bibel skreaun hat, wannear't se skreaun binne, of ûnder hokker betingsten, ek al bestiet de Bibel al hast 2,000 jier, en bibelske akademisy hawwe it al tsientallen jierren ûndersocht.

Hokker religy is de âldste?

hindoe

Wa makke de doop?

Johannes de Doper, in pivotal figuer yn 'e ûntwikkeling fan it kristendom, befoardere de doop as in sintrale útgongspunt fan syn messiaanske beweging. Neffens kristenen is de doop in sakramint dat Jezus sels makke.

Hat Jezus in frou?

Kristus wurdt metafoarysk in brêgeman neamd yn 'e evangeeljes fan' e Bibel, mar dit ferwiist nei syn feriening mei de Tsjerke, net nei in fysike spouse.

Konklúzje

De Bibel is it histoaryske ferslach fan 'e manlju, froulju en minsken fan God en har kuier mei God.

It smyt ek ljocht op it libben fan Jezus Kristus doe't er nei de ierde kaam om te stjerren foar de sûnden fan 'e minsken en op 'e brieven fan Paulus oan 'e Tsjerke.

As kristen is it wichtich foar jo om in goede kennis fan 'e Bibel te hawwen.

Om jo kennis fan 'e Bibel lykwols te ferbetterjen, lês it elke dei, doch mei oan bibelstúdzje, en sykje op wat jo net begripe.

Geweldich ien; Ik hoopje dat dit artikel jo fraach beantwurdet.

Oanbefellings fan redakteur:

As jo ​​​​dit artikel goed fine, diel it dan asjebleaft mei in freon.