Qeb QIB SIAB

Cov lus qhia hauv Tsev Kawm Qib Siab thiab Highschool los pab cov tub ntxhais kawm ua tau zoo Hauv tsev kawm qib siab thiab hauv tsev kawm theem siab. College degree thiab cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab

Kev Kawm Decathlon

Academic Decathlon yog dab tsi? (Txhua Yam Koj Yuav Tsum Paub)

Kev Kawm Decathlon yog ib qho kev sib tw uas txhawb cov tub ntxhais kawm txoj kev hlub rau kev kawm thiab ua kev zoo siab rau lawv cov txuj ci kev kawm. Nws lub hom phiaj yog los nthuav qhia cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm tau zoo los ntawm ntau lub tsev kawm theem siab. Hauv tsab xov xwm no, peb yuav piav qhia txog cov ntsiab lus ntawm Academic…