79+ Kesyon sou Bondye san repons ki fè w panse6 min li

Kesyon sou Bondye san repons: Bondye se konsantre nan anpil kesyon atravè lemond.

Kèlkeswa relijyon yo, moun yo toujou poze kesyon difisil sou Bondye ki gendwa pa menm gen repons.

Anpil kretyen kwè Bondye, kreyatè syèl la ak tè a, pa ka konprann nèt paske li gen pouvwa.

Nan lòt men an, atik sa a pral diskite sou 79+ kesyon sou Bondye ki pral fè nenpòt moun panse sou li ak egzistans li.

79+ Kesyon sou Bondye san repons ki fè w panse

Men kèk kesyon sou Bondye ki pral fè w panse:

 1. Èske gen siy ki montre Bondye egziste toutbonvre?
 2. Èske Bondye fè lajwa, lapè ak bonè nou genyen?
 3. Èske se Bondye ki te kreye tè a, oswa èske li te soti nan kèk reyaksyon chimik?
 4. Èske bote ki vini ak lanati gen okenn enplikasyon?
 5. Ki jan Bondye kontwole tout bagay nan linivè a?
 6. Ki pi bon fason nou dekri aparans fizik Bondye?
 7. Èske moun ki te kreye machin ak teknoloji ka konpare ak Bondye?
 8. Poukisa Bondye kite bon moun soufri?
 9. Poukisa Bondye pèmèt move bagay rive lèzòm sou tè a?
 10. Poukisa Bondye pa anpeche nou fè peche kont li?
 11. Poukisa Bondye toujou ban nou yon lòt opòtinite menm lè nou peche kont li?
 12. Si pa t gen Bondye, ki kote nanm moun t ap ye apre yo fin mouri?
 13. Poukisa Bondye pa anpeche move bagay rive?
 14. Poukisa Bondye pa anpeche lagè, maladi ak dezas natirèl rive atravè lemond?
 15. Poukisa Bondye te kreye gason anvan fanm?
 16. Ki jan Bondye te vin egziste?
 17. Èske Bondye te kreye nou tout egal nan kòmansman an anvan aksyon nou te fè nou inegal?
 18. Èske Bondye te motive pou l kreye lèzòm paske li te obsede ak istwa, dram, ak fantasy?
 19. Èske Bondye rekonpanse moun ki fè byen sou tè a?
 20. Poukisa Bondye te etabli règ pou lèzòm viv?
 21. Èske Bondye reyèl oswa jis yon imajinasyon?
 22. Ki kote Bondye te ye lè kowonaviris la te fèt, epi nou te fòse nan plizyè mwa fèmen?
 23. Poukisa gen anpil mal lè gen yon Bondye?
 24. Poukisa Bondye te bay moun kapasite pou yo fè teknoloji ki fè monn nan pi bon epi detwi l an menm tan?
 25. Poukisa Bondye pèmèt moun mouri menm lè li konnen konbyen blese sa ka lakòz?
 26. Ki prèv ki montre Bondye egziste e li konnen tout sa lèzòm ap viv?
 27. Si w rive wè Bondye yon jou, ki premye kesyon w ap poze l?
 28. Ki objektif kreyasyon moun?
 29. Èske li posib pou lanmou egziste nan mond lan san Bondye?
 30. Èske gen yon dyab, e ki objektif egzistans li?
 31. Lè nou mouri, ki kote nou fini?
 32. Èske n ap jwenn yon lòt chans pou nou kòmanse ankò lè nou rive nan syèl la?
 33. Èske gen yon syèl la ak yon lanfè?
 34. Ki sa nou bezwen fè pou nou ale nan syèl la?
 35. Ki pinisyon pou moun ki refize viv dapre regleman Bondye yo?
 36. Ki sa ki espirityalite, e ki jan ou ka ranfòse espirityalite ou?
 37. Ki jan mwen fè konnen mwen se espirityèl?
 38. Ki jan m fè konnen Bondye koute m chak fwa m priye?
 39. Ki jan m ka fòtifye lafwa m nan Bondye?
 40. Èske Bib la ede m konprann anpil bagay sou Bondye?
 41. Poukisa kèk moun soufri mal nan lavi pandan ke lòt moun gen li fasil?
 42. Èske karma reyèl, oswa se jis yon kwayans konplètman mal?
 43. Èske Bib la se yon istwa vre oswa yon zèv fiksyon?
 44. Ki jan nou ka ranfòse relasyon nou ak Bondye?
 45. Ki jan mwen ka konprann Jezi pi byen?
 46. Kiyès Jezi ye, e ki jan li afekte lavi m?
 47. Poukisa mwen twouve li difisil pou m priye pafwa?
 48. Poukisa Bondye vle pou chak moun devlope yon relasyon solid ak li?
 49. Ki nati Bondye?
 50. Èske mirak rive?
 51. Ki sa ki fè lapriyè mache byen?
 52. Ki enpòtans lafwa genyen nan lavi lapriyè yon moun?
 53. Èske li posib pou w konnen Bondye pèsonèlman epi viv pou li?
 54. Ki jan mwen ka sèten mwen se yon pitit Bondye?
Rekòmande:  5 Plagiarism Checkers pou tcheke plagiat nan devwa lekòl yo

Kesyon sou Bondye san repons ki fè w reflechi

 1. Poukisa Bondye pèmèt kèk moun fèt nan kay privilejye, menmsi li renmen tout moun?
 2. Ki siyifikasyon lanmò Jezikri sou kwa a?
 3. Èske li posib pou m tande Bondye dirèkteman, e ki jan m ka pale avè l?
 4. Poukisa Bondye pa tou senpleman touye tout move moun ki nan monn nan epi kite bon yo dèyè?
 5. Poukisa nou oblije mouri?
 6. Ki pi bon fason yo ka esplike lanmou Bondye pou lèzòm?
 7. Èske yo ka toujou rele Bondye yon Bondye renmen si li pèmèt moun yo ale nan lanfè epi boule?
 8. Èske m ap kapab respire endefiniman, oswa èske m ap gen pou m mouri?
 9. Ki siy ki pi enpòtan mwen pral resevwa yon fwa mwen bay Kris la lavi m?
 10. Èske Bondye te kreye nou sèlman pou adore li, oswa èske li te gen lòt plan pou nou?
 11. Poukisa li difisil pou w tande Bondye e pou w wè l?
 12. Ki jan syèl la ye, e ki aktivite nou pral fè la?
 13. Poukisa Bondye pa t bay Adan ak Èv yon dezyèm chans nan Jaden Edenn nan?
 14. Ki jan gras Bondye ki sove a ap travay pou nou?
 15. Ki sa ki lakòz peche nou yo padonnen apre nou bay Jezikri lavi nou?
 16. Poukisa yo rele Jezi Kris Bondye lè yo pale de li kòm “Pitit Bondye a” nan Bib la?
 17. Poukisa Jezikri te vini sou mond lan, e ki sa ki te pi gwo reyalizasyon l?
 18. Ki objektif Lespri Sen an sou tè a, e ki jan nou ka aksepte Sentespri a?
 19. Ki jan nou fè konnen nou se tout bon pitit Bondye?
 20. Ki jan nou ka devlope relasyon nou ak Sentespri a?
 21. Ki faktè ki atire benediksyon Bondye yo?
 22. Ki jan nou ka sèten Bondye renmen nou toutbon e li vle sa ki pi bon pou nou?
 23. Èske se plan Bondye pou moun yo pòv?
 24. Ki siy ki montre Jezi ap vini byento, e ki jan kretyen yo ka pare pou li?
 25. Èske Bondye te detwi Jaden Edenn nan apre li te chase Adan ak Èv?
 26. Poukisa Bondye pa t anpeche Adan ak Èv peche kont li?
Rekòmande:  Pousantaj Akseptasyon Inivèsite Duke (FAQs) | 2023

konklizyon

San dout, Bondye egziste. Gen kèk siy anpil ak endikasyon ki montre sa.

Anplis Bib la se yon liv ki gen anpil mirak ke Bondye te fè, Bondye toujou ap fè mèvèy li yo atravè moun nan tout mond lan.

Si w toujou ap lite pou w kwè ke li egziste, jwenn repons kesyon ki anwo yo pral chanje mantalite w nèt.

Awesome yon sèl; Mwen espere atik sa a reponn kesyon ou a.

Rekòmandasyon Editè a:

Si w jwenn atik sa a bon, tanpri pataje l ak yon zanmi.