ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

School and Travel ເປັນບລັອກທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃນການເຂົ້າໃຈການຮຽນໃນບ້ານ, ຄຳແນະນຳຂອງວິທະຍາໄລ, ແລະສະໜອງຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກ.

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເວລາຂອງທ່ານເປັນນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສຸກ.

ໂຮງຮຽນ ແລະການເດີນທາງ – ຂໍໃຫ້ເປັນຄູ່ມືວິທະຍາໄລຂອງເຈົ້າ.