ບ້ານ

ຄໍາແນະນໍາໃນໂຮງຮຽນ, Pros ແລະ Cons ຂອງ Homeschooling, ຄໍາແນະນໍາ Homeschool