पैसा

"पैसा" को वर्गमा पैसा, लगानी, वित्तीय सहायता, पैसाको जानकारी, र धेरै अन्य सबै जानकारी समावेश छ।