Hva er inkrementell plagiering? (Betydning, typer, vanlige spørsmål)

Plagiat er en alvorlig etisk bekymring som undergraver akademisk og kreativ integritet. 

Mens direkte kopiering av andres arbeid er viden kjent, er det en mer subtil og ofte oversett form for plagiering kjent som inkrementell plagiering. 

I motsetning til åpenbart plagiat involverer inkrementell plagiering fragmentert kopiering og litt modifisering av ulike kilder, noe som gjør det vanskeligere å oppdage. 

Denne artikkelen tar sikte på å belyse denne typen plagiering, og dens ulike former.

Hva er inkrementell plagiering?

Inkrementell plagiering refererer til gradvis kopiering og inkorporering av små deler av andres arbeid i ens eget uten riktig attribusjon. 

Det innebærer å ta ideer, setninger, setninger eller avsnitt fra ulike kilder og integrere dem i et nytt stykke arbeid, noe som gir inntrykk av at det er originalt. 

Inkrementell plagiering er ofte subtil og kan være utfordrende å oppdage, da det innebærer gradvis akkumulering av lånt innhold over tid.

Typer inkrementell plagiering og hvordan de kan oppstå:

1. Parafrasering uten attribusjon

Denne formen for inkrementell plagiering innebærer å omformulere andres arbeid eller ideer uten å gi skikkelig kreditt. F.eks

Opprinnelig kilde:

«Forbrenning av fossilt brensel frigjør klimagasser i atmosfæren, og bidrar til global oppvarming. Dette fenomenet fører til ulike miljømessige og sosiale konsekvenser, inkludert stigende temperaturer, smeltende iskapper og økt hyppighet av ekstremvær.

Plagiert versjon:

«Forbrenning av fossilt brensel slipper ut klimagasser i luften, som forårsaker global oppvarming. Dette fører til en rekke miljømessige og samfunnsmessige effekter som høyere temperaturer, smeltende polaris og hyppigere ekstremvær.»

I dette eksemplet omformulerte skribenten innholdet i den opprinnelige kilden uten riktig attribusjon. 

Selv om setningsstrukturen og noen ord har blitt endret, forblir det generelle innholdet og betydningen den samme. 

Uten å anerkjenne den opprinnelige kilden, gir det inntrykk av at det omskrevet innhold er forfatterens opprinnelige idé eller kunnskap når det er avledet fra originalkilden. 

Riktig attribusjon vil innebære å sitere boken eller forfatteren som informasjonen ble hentet fra.

2. Mosaisk plagiat

Også kjent som patchwriting eller remiksing, involverer mosaikkplagiat omorganisering av setninger, setninger eller avsnitt fra forskjellige kilder for å skape det originale verkets utseende. F.eks

Opprinnelig kilde:

«Teknologiens fremskritt har revolusjonert måten vi kommuniserer på. Internett og sosiale medieplattformer har gitt nye kanaler for folk å koble til og dele informasjon globalt.»

Plagiert versjon:

«Internettet og sosiale medieplattformer har fullstendig transformert måten vi kommuniserer på i dagens verden. Ved hjelp av disse teknologiske fremskrittene er folk nå i stand til å koble sammen og dele informasjon på en global skala.»

I dette eksemplet har personen som driver med mosaikkplagiat tatt originalkildens ideer og struktur, men endret litt på ordlyden. 

Den generelle betydningen og budskapet i avsnittet forblir det samme. Likevel har forfatteren forsøkt å skape en illusjon av originalverket ved å omorganisere og omformulere noen setninger. 

Imidlertid må forfatteren tilskrive originalkilden på riktig måte, noe som gjør den til en form for plagiering.

3. Plagiat på setningsnivå

I denne formen blir individuelle setninger eller fraser kopiert direkte fra en kilde uten riktig sitering. F.eks

Opprinnelig kilde:

"Betydningen av regelmessig trening for å opprettholde en sunn livsstil kan ikke overvurderes. Fysisk aktivitet forbedrer ikke bare kardiovaskulær helse, men forbedrer også mentalt velvære."

Plagiert versjon 

– Regelmessig trening er avgjørende for å opprettholde en sunn livsstil. Å engasjere seg i fysisk aktivitet øker ikke bare hjertehelsen, men bidrar også til generell mental velvære."

I dette eksemplet har den andre versjonen av setningene blitt kopiert direkte fra originalkilden uten å gi ordentlig kreditt. 

Forfatteren har brukt samme struktur og betydning, men endret litt på ordlyden. 

Men siden det ikke er riktig sitering eller erkjennelse av den opprinnelige kilden, utgjør det plagiat på setningsnivå.

4. Idéplagiat

Dette skjer når noen presenterer en annen persons opprinnelige tanker som sine egne uten å anerkjenne kilden. Selv om ordlyden endres, er det plagiat å bruke andres ideer uten ordentlig kreditt.

Opprinnelig kilde: 

"Teorien om multiple intelligenser antyder at individer har forskjellige typer intelligens, for eksempel språklig, logisk-matematisk, romlig, musikalsk, kroppslig-kinestetisk, mellommenneskelig og intrapersonlig intelligens."

Plagiert versjon: 

"Folk har forskjellige typer intelligens, inkludert lingvistisk, logisk-matematisk, romlig, musikalsk, kroppslig-kinestetisk, mellommenneskelig og intrapersonlig intelligens."

I dette eksemplet har personen plagiert ideen fra originalverket uten å gi riktig attribusjon. 

Selv om ordlyden har endret seg litt, forblir kjernebegrepet og kategoriseringen av ulike intelligenser de samme. 

Å presentere ideen som sin egen uten å anerkjenne den opprinnelige kilden utgjør idéplagiat.

5. Plagiat av data eller informasjon

Denne formen for inkrementell plagiering innebærer kopiering og presentasjon av data, statistikk eller faktainformasjon uten å sitere originalkilden.

Det kan oppstå når noen bruker tabeller, diagrammer, grafer eller forskningsresultater uten å kreditere de opprinnelige forfatterne eller forskerne.

Opprinnelig kilde:

Ifølge en studie utført av Smith et al. (2019) ble det funnet at regelmessig trening kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer med 30 %.

Plagiert versjon:

Det har blitt oppdaget at regelmessig fysisk aktivitet kan redusere sannsynligheten for hjerte- og karsykdommer med 30 %.

I dette eksemplet presenterer den plagierte versjonen informasjonen uten å bekrefte den opprinnelige kilden. 

Innholdet er noe endret, men nøkkelinformasjonen og funnene forblir de samme. 

Ved å unnlate å gi riktig attribusjon til de opprinnelige forfatterne (Smith et al., 2019), begår forfatteren informasjonsplagiering.

6. Selvplagiering

Selv om det ikke er strengt inkrementelt plagiat, self-plagiat kan også betraktes som en form.

Det oppstår når en person gjenbruker sitt eget tidligere publiserte verk uten riktig sitering eller indikasjon på at det har blitt brukt tidligere. 

«La oss si at en student ved navn Alex har skrevet en forskningsoppgave om temaet klimaendringer for sitt miljøvitenskapelige kurs. Senere, i et annet semester, får Alex i oppgave å skrive en oppgave for et samfunnsvitenskapelig kurs om virkningene av klimaendringer på samfunnet. I stedet for å utføre ny forskning og skrive en ny artikkel, bestemmer Alex seg for å gjenbruke store deler av deres tidligere forskningsoppgave om klimaendringer uten riktig sitering eller anerkjennelse.'

I dette eksemplet utgjør Alexs handlinger selvplagiering. Selv om de er den opprinnelige forfatteren av innholdet, anses gjenbruk av arbeidet deres uten riktig sitering eller indikasjon på at det tidligere har vært brukt som uetisk. 

Ved å presentere tidligere publisert materiale som nytt, villeder Alex instruktøren deres og krenker akademisk integritet. 

Det er viktig for enkeltpersoner å alltid oppgi passende referanser og siteringer, selv når de bruker sitt eget arbeid, for å opprettholde akademisk ærlighet og åpenhet.

Forskjeller mellom inkrementelt plagiat og globalt plagiat

1. Definisjon

Inkrementell plagiering innebærer gradvis og subtil inkorporering av små deler av andres arbeid uten riktig attribusjon. 

Det innebærer å ta ideer, setninger, setninger eller avsnitt fra ulike kilder og integrere dem i ens arbeid, noe som gir inntrykk av originalitet. 

Globalt plagiat, derimot, refererer til fullstendig og engroskopiering av et helt verk eller betydelige deler av det uten noen attribusjon.

2. omfang

Inkrementell plagiering forekommer i mindre skala og innebærer å låne spesifikke elementer fra forskjellige kilder over tid. 

Det innebærer akkumulering av lånt innhold, noe som gjør det vanskeligere å oppdage. 

Global plagiering, derimot, innebærer å ta et helt arbeid, for eksempel en artikkel, essay eller papir, og presentere det som sitt eget uten noen modifikasjoner eller anerkjennelser.

3. Bevissthet

Inkrementell plagiering skjer ofte utilsiktet eller på grunn av uaktsomhet. 

Det kan oppstå når en forfatter trenger å tilskrive kilder eller tilstrekkelig parafrasere og sitere lånt materiale riktig. 

I motsetning til dette er global plagiering typisk en bevisst og bevisst handling der en person bevisst presenterer andres arbeid som sitt eget uten noen tilskrivelse eller kreditt.

4. Detekterbarhet

Inkrementelt plagiat kan være mer utfordrende å oppdage sammenlignet med globalt plagiat. 

Siden det involverer å låne små deler av innholdet fra flere kilder, kan det hende at det ikke utløser konvensjonelle plagiatoppdagingsverktøy som primært fokuserer på å identifisere ordrett treff. 

Globalt plagiat, derimot, er vanligvis lettere å oppdage ved å bruke programvare for oppdagelse av plagiat, ettersom det kopierte verket presenteres i sin helhet.

5. Alvorlighetsgrad

Begge former for plagiering anses som uetiske og bryter med akademiske integritetsprinsipper. 

Imidlertid blir globalt plagiat ofte sett på som mer alvorlig og åpenbart siden det involverer kopiering uten endringer eller anerkjennelser. 

Konsekvensene av global plagiering er vanligvis mer alvorlig, inkludert akademiske straffer, disiplinære handlinger og skade på omdømmet.

6. originalitet

Inkrementell plagiering undergraver originalitet ved å inkorporere lånt innhold i ens arbeid uten riktig attribusjon. 

Det gir et falskt inntrykk av originale tanker og ideer. 

Globalt plagiat ser fullstendig bort fra originalitet, ettersom hele verket kopieres uten noe forsøk på å gi originalt innhold eller kreditere den opprinnelige forfatteren.

Ofte stilte spørsmål (FAQs) om inkrementell plagiering

Betraktes plagiering som en straffbar handling?

Selv om plagiat ikke er en straffbar handling, blir det ansett som et etisk brudd og akademisk forseelse. Plagiat kan føre til alvorlige konsekvenser innenfor utdanningsinstitusjoner, inkludert akademiske straffer og skade på omdømmet. Imidlertid kan visse former for plagiering, som brudd på opphavsrett eller plagiering i kommersielle sammenhenger, ha juridiske implikasjoner under lover om immaterielle rettigheter.

Betraktes en plagiatrate på 30 % som høy?

En plagieringsrate på 30 % er betydelig høy og bør være grunn til bekymring. Det indikerer at nesten en tredjedel av innholdet er lånt uten riktig attribusjon. Det er avgjørende å adressere og rette opp dette nivået av plagiering for å opprettholde akademisk integritet og sikre originalitet i arbeidet ditt.

Kan du forklare lat plagiat?

Lat plagiat refererer til en form for akademisk uærlighet der det gjøres minimal innsats for å skjule plagiathandlingen. Det innebærer direkte å kopiere eller gjøre overfladiske endringer i andres arbeid uten å gi riktig attribusjon eller sitering. Lat plagiat inkluderer ofte ordrett kopiering eller mindre omskrivning, som viser mangel på originalitet og innsats i arbeidet som produseres.

Betraktes det som plagiat hvis du kopierer et bilde?

Kopiering av et bilde uten riktig attribusjon eller tillatelse kan betraktes som plagiat. Plagiat omfatter mer enn bare tekstinnhold og omfatter uautorisert bruk eller reproduksjon av visuelle elementer, inkludert bilder, fotografier og grafikk. Når du bruker bilder i akademisk eller profesjonelt arbeid, er det viktig å overholde lover om opphavsrett og gi riktig attribusjon til bildets kilde, enten det er laget av noen andre eller hentet fra en lisensiert lagerbildeleverandør.

konklusjonen

Inkrementell plagiering utgjør en betydelig trussel mot originalitet og intellektuell ærlighet. 

Dens subtile natur gjør det utfordrende å identifisere, men det kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og institusjoner. 

Bevissthet og opplæring om plagiering bør prioriteres for å bekjempe denne uetiske praksisen. 

Å understreke viktigheten av riktig sitering, originalitet og kritisk tenkning er avgjørende for å fremme en kultur med akademisk integritet. 

Fantastisk en; Jeg håper denne artikkelen svarer på spørsmålet ditt.

Redaktørens anbefalinger:

Hvis du synes denne artikkelen er god, del den med en venn.

Rettferdige Godwin
Rettferdige Godwin

Righteous Godwin, utdannet massekommunikasjon, er en innholdsrik og kreativ forfatter. Hennes lidenskap for å skrive tvinger henne til å gi alt til hvert prosjekt hun tar på seg.

Artikler: 126