کلک

د کالج او عالي ښوونځي لارښوونې ترڅو زده کونکو سره مرسته وکړي چې په کالج او عالي لیسه کې ښه کار وکړي. د کالج درجې او د کالج زده کونکي