උචේ පාස්චල්

ගැන උචේ පාස්චල්

https://schoolandtravel.com/

උචේ පැස්චල් යනු ගෘහ පාසල, විද්‍යාල ඉඟි, උසස් පාසල සහ සංචාරක ඉඟි ඇතුළුව අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වෘත්තීය සහ උද්යෝගිමත් ලේඛකයෙකි. ඔහු වසර 5 කට වැඩි කාලයක් ලිපි ලියා ඇත. ඔහු පාසලේ සහ සංචාරයේ ප්‍රධාන අන්තර්ගත නිලධාරියා වේ.

uche Paschal විසින් පළ කිරීම්: