නිවාස පාසල

ගෘහ පාසල් ඉඟි, ගෘහ අධ්‍යාපනයේ වාසි සහ අවාසි, ගෘහ අධ්‍යාපන උපදෙස්