ශිෂ්යත්ව

එක්සත් ජනපදයේ සහ ලෝකයේ ඉහළම ශිෂ්‍යත්ව අවස්ථා.