Chii chinonzi Gratitude List? (Mazano, Maitiro, Mabhenefiti, FAQs)19 min kuverenga

Kutenda chimiro chekutenda. Manzwiro atinofanira kutsigira tose muupenyu hwedu hwose.

Nekune rimwe divi, runyoro rwekutenda runyoro rwezvinhu zvakanakisa muhupenyu hwedu zvatinokoshesa.

Iyo inzira yakanaka yekuisa pfungwa pazvinhu zvakanaka muhupenyu hwedu, kunyanya munguva apo pasina anogona kufanotaura zvinozotevera muhupenyu.

Chinyorwa ichi hachingogari pazvirongwa zvekutenda chete asi chinopa gwara rakazara rekutenda.

Ndinokukurudzirai kuriverenga kubva kwekutanga kusvika kwarinoperera.

Zviri Mukati

Chii Chaunogona Kushandisa Mazita ekutenda?

Unogona kushandisa zvinyorwa zvekutenda kuongorora zvimwe zvezvinhu zvaunofanira kunyanya kutenda nazvo muhupenyu hwako. Kuchengeta runyoro rwekutenda kunozobatsira kurerutsa kushushikana uye kusimudza manzwiro ako zvakanyanya.

Mazano Ekugadzira Runyoro rweKutenda

Iwe unogona kugadzira runyoro rwekutenda zvinobudirira nekushandisa matipi ari pazasi:

1. Chengeta zvinhu zvinokosha

Rondedzero dzekutenda dzinogona kubatsira kana ukanamatira kune izvo zvekutanga. Ndiro rondedzero yako, saka hapana chikonzero chekuisa chero chinhu chisina kuitika.

Kubva pane zvawakaita kusvika kune zvauinazvo muhupenyu hwako, unogona kuve nezvikonzero zvakawanda zvekutenda.

Ita shuwa yekuwedzera zvese zvaunotenda kune yako yekutenda runyorwa paunenge uchigadzira imwe.

2. Zviite nguva dzose

Usaite runyoro rwekutenda nhasi wosvetuka kuzviita mangwana; pachinzvimbo, gara uine chokwadi chekuti chikamu chemabasa ako ezuva nezuva.

Tora bepa nechinyoreso kana runhare pakupera kwezuva uye cherechedza zvimwe zvezvinhu zvakaitika kwauri pazuva raunotenda nazvo.

Zvinhu zvaunowedzera pane zvakarongwa zvinogona kushanda senzira yaunogona kutora mufaro kubva mairi, kunyangwe wakasuwa.

3. Usawedzera zvausina

Rondedzero yekutenda irondedzero yemunhu wega inonangana nezvinhu chete zvakaitika kwauri.

Kuwedzera chimwe chinhu chisina kuitika kwauri chakashata zvachose, uye unenge uchingozvinyengera.

4. Muridzi wezita racho

Kana iwe ukashanyira internet, kunyanya mamwe masocial media mapuratifomu, iwe unowana mamwe ekugadzira zvakanyanya mazano ekutenda mazita akagadzirwa nevanhu.

Kunyange zvisingadiwe kuti uteedzere, zvinokurudzirwa kuti uise runyoro rwako nenzira inoita kuti ufare pese paunoishandisa.

Madzidzisiro eVadzidzi kuve ne Kuonga Pamazita

Kuchengeta mararamiro ekutenda chinhu chinogona kuita kuti nyika ive nzvimbo iri nani.

Vanhu vakawanda vanoramba kuva nemutsa nokuti vanhu vavakabatsira kare vakanga vasingaongi zvavakaita.

Saka, semudzidzisi mune chikoro chepuraimari kana kuti mubereki, zvakakosha kuti udzidzise vadzidzi nzira yekuratidza kuonga kuitira kuti vagone kuroverera mararamiro iwayo kubva vachiri vadiki.

Hedzino dzimwe dzenzira dzekudzidzisa vana kutenda:

1. Vaudze nezvemashoko ekutenda

Mashoko ane chokuita nokuonga anosanganisira kuonga, kutenda, uye kutenda.

Kudzidzisa vadzidzi kukosha kwemazwi aya uye mashandisiro avanoita kubva vachiri vadiki kunopinza mavari pfungwa yekutenda pane zvese zvakanaka zvinouya munzira yavo.

2. Chengeta chinyorwa chekutenda chenguva dzose

Zvidzidzo zvakaratidza zvakakwana kuti kufungisisa zvikonzero nei munhu achifanira kuva anoonga kunogona kuwedzera zvikuru mufaro wako nemafungiro.

Tinowanzobatikana zvikuru neupenyu hwedu zvokuti tinokanganwa zvinhu zvakanaka zvinoitika kwatiri zuva rose.

Zvisinei, kukurudzira vadzidzi kuchengeta magazini okuonga uye kuva nechokwadi chokuti vanoavandudza zuva nezuva kuchasimudzira kuziva kwavo nguva apo zvinhu zvakanaka zvakaitika kwavari.

Izvi zvichaita kuti vasave nechikonzero chekuve pasi kana zvinhu zvikasafamba nenzira yavo.

3. Tumira tsamba dzekutenda

Kumbira vadzidzi kuti vanyore vanhu vakavapoteredza kana vemunharaunda mavo vavanotenda semubairo wezvavakaitirwa nemunhu iyeye.

Kana vangopedza, vakumbire kunyora uye kutumira munhu wacho, kana kuti vanhu, sezvazvingava, tsamba yokuonga inoratidza kuonga kwavo zvavakaitirwa nomunhu wacho.

Kunyangwe vasingade kuuya nerondedzero yevanhu vekutumira tsamba dzekutenda kumazuva ese, vanogona kugadzira imwe svondo rega rega.

Kutumira tsamba dzekutenda ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuti vadzidzi vadzidze nezvekutenda.

4. Ramba uine mwoyo wekutenda

Hazvina kuipa kutaura nyaya dzisingatifadze.

akakurudzira kuti:  Is Office Equipment Supplies Services inzira Yakanaka Yebasa (FAQs) | 2023

Zvisinei, patinogona kukandwa mudambudziko rakakura ndepaya patinobvumira nyaya idzi kutikanganisa uye kutitorera rugare rwedu.

Saka, unokwanisa kudzidzisa vadzidzi nezvekutenda nekuona kuti vanochengeta mwoyo wekutenda.

Nyora pasi zvichemo zvevadzidzi muhupenyu hwavo uye uvatsanangurire kuti vangasandura sei zvichemo izvi kuva chimwe chinhu chavanogona kutenda nacho.

5. Ita kuti vaverenge mabhuku eKutenda

Mabhuku akati wandei pamusoro pekutenda akagadzirirwa zvakanyanya vadzidzi.

Mazhinji emabhuku aya anouya nemifananidzo inoshamisa uye nyaya dzine simba dzinoshandura chero mwana.

Saka, semudzidzisi wekirasi, unokwanisa kudzidzisa vadzidzi kutenda nekuvasuma kubhuku rino serimwe remabhuku avo ezvidzidzo zvetemu kana semesita.

Aya mabhuku anogona kuvabvumira kufungisisa pamusoro pemifungo inoganhurana nekutenda uye kuita kuti chimiro chavo chekutenda chinamire.

6. Varatidze mavhidhiyo ekutenda

Pane zvakawanda zvezvikamu pa internet zvinotaura nezve kutenda. YouTube chete ine mamiriyoni emavhidhiyo akadaro.

Enda online uye utsvage avo vanokodzera nhanho yevadzidzi vauri kudzidzisa, uye ita shuwa kuti vanonzwisisa meseji iri kutaurwa nevhidhiyo.

Iwe unogona kunyange kuvakumbira kuti vataure zvavanofunga pavhidhiyo uye vape zvipo zvavo.

7. Ita collage yekutenda

Unogona kudzidzisa vadzidzi nezvekutenda nekuvakurudzira kuti vagadzire collage yekutenda.

Izvi zvicherwa zvemagazini, mapikicha, uye zvimwe zvinhu zvinomiririra zvinhu, vanhu, uye nzvimbo zvavanoonga zvikuru.

8. Tora rwendo rwekutenda zvakasikwa

Vadzidzi vanogona kudzidza nezvekutenda nekuvakurudzira kutora rutendo mafambiro echisikigo nguva dzose.

Dana kuti vabude panze vocherechedza zvinhu zvakanaka zvakavapoteredza zvavasina kumboita hanya nazvo.

Ichi chiitiko chinogona kukanganisa pfungwa dzavo uye kuvapa simba rekufunga nezvekutenda vachishandisa zvese zvavanazvo.

Kutora mafambiro ekutenda ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekudzidzisa vadzidzi nezvekutenda.

Mienzaniso Uye Kukosha Kwekutenda Muhupenyu

Heino mimwe mienzaniso yekutenda:

  • Kutenda chero anokubikira chikafu.
  • Ndichitenda muchenesi wemba.
  • Kurumbidza junior wako pabasa nekuita kuti basa rako rive nyore kwauri.
  • Kutenda vanhu vanouya kupati yako.
  • Kutenda vadzidzisi vako nerubatsiro rwavo nenhungamiro.

Nei Rondedzero Yekutenda Yakakosha

Hezvino zvikonzero nei rutendo rwakakosha:

1. Kushivirira

Kuonga kunowedzera kukwanisa kwedu kushivirira.

Kudzidza kutenda nekuda kwezvinhu zvakanakisa zvawanakidzwa nazvo muhupenyu uye zvishoma zvezvinhu zvinoshamisa zvakakukomberedza zvinogona kukupa kukurudzira kuti ufambe zvishoma nezvishoma kubva mumamiriro ezvinhu akaoma, zvisinei nekuti zvinhu zvese zvakangoerekana zvaitika.

2. Kunzwa kugutsikana uye kufara

Zvakaratidzwa kuti kudzidzira kutenda kunowedzera mufaro.

Kuonga kunobatsira vanhu kuti varege kuramba vachifunga nezvezvikanganiso zvavo uye vatange kukoshesa maropafadzo mazhinji muhupenyu hwavo.

Hakubviri kuva asingaongi zvakaenzana uye anofara panguva imwe cheteyo nemhaka yokuti kunangidzira ngwariro pamativi akanaka ekuvapo kwomunhu nenzira isingadzivisiki kunotungamirira kumurangariro wokufara zvikuru.

Kutenda kunokubatsirawo kukanganwa zvakapfuura uye kugadzirira ramangwana.

3. Kutonga chimwe chinhu zvakanyanya

Kuonga kunowedzera kuonga kwatinoita chimwe chinhu. Izvi zvinovandudza kukosha kwayo uye zvinowedzera sarudzo dzedu dzekuishandisa.

Uyezve, kuonga kunotikurudzira kuita zvinhu zvakawanda.

Kuona miuyo yakanaka yenhamburiko dzedu kuchawedzera kugutsikana kwatinowana muupenyu.

4. Inodzivirira kubva kumanzwiro asina kunaka

Manzwiro eshanje, utsinye, uye ruvengo zvinogona kukonzera kuora mwoyo. Iyi mirangariro yakashata inogona kudziviswa, kunyanguvezvo, kupfurikidza nokushandisa kuonga.

Izvi imhaka yokuti kuonga negodo manzwiro asingawirirani anopokanidzana.

Saka, kana uchinetseka kukunda kutsamwa, edza kutarisa pazvinhu zvakawanda zvakanaka muhupenyu hwako.

5. Inodzivirira kushushikana

Migumisiro yokuonga inoderedza kushushikana inosanonyorwa.

Kunyange zvazvo mamiriro ezvinhu anotyisa achiitika kwatiri nguva dzose, kutenda kwakaratidzwa kutibatsira kuti tizvione muchiedza chitsva, izvo zvinozoderedza kushushikana, kufunganya, uye kuora mwoyo kunogona kuguma nekugara pane zvakaipa.

6. Wedzera kuzviremekedza

Kuonga kunowedzera kuzvikoshesa.

Izvi imhaka yokuti kuonga kunobvumira munhu kuzvikoshesa nokuda kwokukwirira kwaasvika.

Uyezve, iwe unogona kutanga kuzvikoshesa iwe zvakanyanya kana iwe uchinge watanga kufunga nezvekuti vamwe vanhu vakawedzera kukosha sei kuhupenyu hwako nekuti ivo vaona chimwe chinhu chakasiyana mauri.

Gratitude Projects List yeVadzidzi

Isarudzo yakanaka kwazvo yekuratidza kutenda kune chero munhu watinotenda. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinoita kuti vanhu vave nemoyo munyoro uye vade kubatsira vamwe.

Kuonga avo kwakafanira kunogona kuvandudza upenyu hwedu kupfurikidza nokuita kuti tinzwe takasimba mundangariro.

Semudzidzi, heano mamwe ekutenda mapurojekiti mazano anozoshandura iwe uye kukuita munhu ari nani:

1. Chinyorwa chekutenda

Kuchengeta chinyorwa chekutenda ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuratidza kutenda.

Kunyora tsamba kunoita kuti utarise nezvehupenyu hwako uye kuona zvinhu zvaunotenda nazvo.

Nekuchengeta jenari rekutenda, unokwanisa kutarisisa kuzvinhu zvakanaka zvakaitika kwauri munguva yakatarwa.

Nepo kuvandudza bhuku rekutenda zuva rega rega kuchaita kuti rishande zvakanyanya, kurigadzirisa kamwe chete pasvondo kunogona kukubvumira kuti uwane mabhenefiti ayo zvinobudirira.

Uyezve, bhuku rekutenda rakaratidzwa kuti rinokanganisa kurara kwaunoita, kuderedza njodzi yako yekurwara, uye kuita kuti ufare.

2. Kutenda chirongo

Chirongo chekutenda ndechimwe chirongwa chakanakisa chekutenda chakanakira vana.

Chaunoda chirongo, ribhoni, zvimiti, zvinopenya, uye zvimwe zvekushongedza, uye unogona kugadzira chirongo chinokatyamadza kubva mairi.

Paunenge uchigadzira chirongo, une rusununguko rwekuchishongedza nenzira chero yaunoda, kunyangwe zviri nani kugara uchichengeta zvinhu zviri nyore.

akakurudzira kuti:  Maitiro Ekunyora NYU Supplemental Essays (FAQs) | 2023

Ipapo unogona kuisa chirongo kuti ushandise nekuisa mukati mezvimedu zvitatu zvine ruzivo rwezvaunonyanya kutenda nazvo zvakaitika mukati mezuva.

Mushure mechinguva, iwe unenge uine chirongo chizere nezvinhu zvaunotenda zvakanyanya.

Chirongo ichi chinogona kuzobatsira kana uchipinda panguva yakaoma.

Iwe unogona kusarudza mamwe emasiripi kuti uzviyeuchidze iwe nezve zvinhu zvakanaka zvakakuwira, izvo zvinogona kutoshanda sechido chekukubatsira kukunda matambudziko auri kutarisana nawo.

3. Kutenda Dombo

Dombo rekutenda ndechimwe chirongwa chakanakisa chakakurudzirwa zvakanyanya kuvadzidzi.

Kunyange zvazvo chiri chimwe chiito icho vanhu vazhinji vanogaroregeredza nokuda kwokuti chinoratidzika kuva chisina revo sei kubva kure, dombo rokuonga rinoramba riri basa rakaisvonaka rinogona kubetsera kukuyeuchidza nezvezvinhu zvakanaka zvakakuwira.

Kuti utange purojekiti yedombo rekutenda, iwe unofanirwa, kutanga pane zvese, kuwana dombo raunoona richiyevedza.

Tora dombo newe kwese kwaunoenda uye paunenge uchiita chero basa.

Pakupera kwezuva, funga nezvechimwe chinhu chakanaka chakatoitika kwauri chaunogona kutenda nacho uye chinoita kuti ufare.

Uyezve, iyo yekutenda rock project inongoshanda zvinobudirira kana ichiitwa zuva nezuva.

Zvichakubatsira kuyeuka zvaunotenda uye zvichakukurudzira kurarama mararamiro ekutenda.

4. Kutenda Muti

Muti wekutenda ndeimwe chirongwa chekutenda chinokurudzirwa kuvadzidzi.

Mapepa akawanda ane mavara maviri epepa, ribhoni, matavi, zvigero, vase, nemabhura anodiwa kuti chirongwa ichi chipere.

Kugadzira muti wekutenda, ita imwe kana akati wandei mashizha ekucheka, ayo anogona kushanda se template yemashizha ako.

Mushure mezvo, cheka mashizha, gadzira buri pamusoro peshizha rega rega, uye monera ribhoni rako nepaburi rega rega.

Dururira matombo muvhasi uye umise bazi remuti pakati.

Iwe unogona ipapo kunyora zvimwe zvezvinhu zvakanaka zvaunotenda nazvo pamashizha emuti.

Zvakare, unogona kubatanidza mifananidzo inokuyeuchidza nezvenguva dzakadai kana vanhu ivavo kana uchida.

5. Bhokisi rekutenda

Bindu rekutenda ipurojekiti iyo vadzidzi vanogona kugadzira kuratidza kutenda.

Semudzidzi, unogona kushandisa bhokisi iri kutsanangura manzwiro aunoita nezvevanhu vaunofunga nezve uye kuti unoonga sei kuva navo muhupenyu hwako.

Kuti uite chirongwa ichi, unoda bhokisi, bepa, uye peni kana penzura kunyora pasi mameseji ekutenda.

Paunenge uchinge waunganidza zvigadzirwa, nyora tsamba yechokwadi yekutenda kune vanhu vaunokoshesa.

Nekudaro, iwe haufanire kunyora zvakawanda paunenge uchigadzira chidimbu ichi.

Pane kudaro, unogona kutarisa pazvinhu zvikuru zvaunotenda kwavari nazvo.

Uyezve, unogona kuunganidza tsamba dzekutenda kubva kuvanhu vakati wandei maererano nenhengo yemhuri yako kana shamwari, woisa ese mubhokisi rimwe chete, uye woaendesa sepasuru kwavari.

6. Kutenda kunokurudzira

Kurudziro yekutenda ipfungwa yakanaka kwazvo yeprojekti yekutenda.

Kurudziro yekutenda iri nyore kuita, uye chinodiwa kubva kwauri kupedzisa nzvimbo dzakashaikwa.

Paunenge uchiita zvirevo zvekutenda, unotarisirwa kunongedzera zvinhu zvitatu muchikamu chese chaunotenda nazvo.

Kune akawanda masampuli ekutenda kukurudzira anowanikwa painternet.

Iva nechokwadi chokuti iwe unotora mukana wavo kukudziridza tsika yako yekuonga.

7. Kufungisisa kwekutenda

Unogonawo kudzidza kuwedzera kuonga kana ukatora nguva yokufungisisa zvinhu zvakanaka muupenyu hwako.

Kuti uite chiitiko ichi, ita shuwa kuti wazorora muchimiro chakanaka, inwa zvakadzika, uye shandura pfungwa dzako kune zvakanaka zvakakukomberedza.

Fungisisa nezvevanhu vakakupoteredza vaunogovana hukama hwakadzama, uye funga zvakare nezveavo vakakanganisa hupenyu hwako zvakanaka.

Uchiri muchimiro chimwe chetecho, funga nezveropafadzo dzaunofarikanya muupenyu uhwo vamwe vasina kuva nomukana wokuva nadzo, izvo zvingakuita kuti uwedzere kuonga.

8. Tsamba yekutenda/kushanya

Tsamba yekutenda nekushanya ndechimwe chezviitwa zvekutenda zvinonyanya kushanda.

Tora chinyoreso nebepa uye gadzira tsamba kune mumwe munhu waunotenda kuva naye muhupenyu hwako.

Ita shuwa kuti tsamba yacho yakazara zvakakwana kuti itsanangure pachena ese anoshamisa maitiro ane munhu akakubata zvakanaka.

Mushure mekunyora tsamba yehukuru hwakadaro, unogona kuzviratidza kumba kwemunhu wacho kuti uvashamisike nayo.

Ichi chinogona kuva chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvaunogona kuitira mumwe munhu waunoonga kwaari.

Zvinogonawo kubatsira kuwedzera mwero wako wekutenda uye kukupa pfungwa yekugutsikana.

Uyezve, chiitiko ichi isarudzo yakanakisa kwauri kana iwe uchitambura nechero nzira yekuora mwoyo.

Mafungiro akanaka anobva kune anogamuchira oga anogona kureva zvakawanda kwauri uye kukupa chimwe chinhu chekudzokera pachiri.

Uyezve, kugadzira mabhii nenzira inoshamisa, usanyanya kungwarira nemazwi asi bvumira mazwi kuti afambe.

Uyewo, nyora sokunge uri kutaura zvakananga nomunhu wacho.

Uyezve, kana ukasvika pamba pemunhu wacho kuti uendese tsamba yacho, iva nechokwadi chokuti waverenga tsamba yacho munhu wacho aripo uyewo womirira kunzwa mhinduro yake usati wamusiyira tsamba yacho woenda.

Nzira Dzekuita Kuonga

Hedzino dzimwe dzenzira dzinoshamisa dzekudzidzira kutenda:

1. Dzidzisa mumwe munhu chimwe chinhu chaunoziva

Imwe yenzira dzakanakisisa dzokutenda nayo chokwadi chokuti wakaenda kuchikoro ndeyokudzidzisa mumwe munhu zvaunoziva.

Kunyangwe kugovana ruzivo rwako mukutsinhana nemari kwakanaka, kuzviita pasina kuunganidza mari kwakatonaka.

Uyezve, kudzidzisa mumwe munhu nezvechimwe chinhu chaunoziva kuchawedzera kuzvikoshesa uye kunoita kuti ufare.

akakurudzira kuti:  Maitiro Ekuwana Chegg Mudzidzi Discount | 2023

2. Iva nerupo

Iwe haugone kutaura kuti uri zvese zviri zviviri unoonga uye usina mari panguva imwe chete. Zvisinei, unogona kuratidza kuonga nokupa vamwe.

Iva nechokwadi chokuti wawana nguva yokuitira vanhu zvinhu vasingazokwanisi kukubhadhara nokuda kwavo.

Kana zvichibvira, zvipira kune NGO yakazvipira kuzadzisa zvinangwa zvaunofarira iwe.

3. Teerera kune zvinotaurwa nevanhu

Kuva muteereri akanaka inzira huru yokuratidza nayo kuonga kune vamwe.

Kupa mumwe munhu pfungwa yako yose, pasinei nokuti ruzivo rwavo rungave rwakaita sei, ndiyo imwe nzira yekuratidza kuti une hanya navo uye kuratidza kuti unoda kupa mazano ako, kana vakakumbira.

4. Ziva uye rumbidza vamwe

Kurumbidza vanhu ndeimwe nzira yokuratidza nayo kuonga.

Kurumbidza mumwe munhu hakungogumiri pakupfeka zvakanaka; inogonawo kupihwa kana vaita chimwe chinhu chaizvo.

Imwe sarudzo ndeyekuudza mumwe munhu kuti anotaridzika akanaka kana kuti ane grin yakanaka. Kugadzira iyi tsika inovandudza hunhu hwako uye kuzviremekedza.

5. Ita zvakananga maziso

Kuona uye kuratidza kufarira zviri kutaurwa nemumwe munhu hunyanzvi hwakakosha mukudyidzana kupi zvako.

Hunhu hwekusaremekedza, hwakaita sekunzvenga kutarisana nemeso kana kubaya mudziyo, hunoita kuti mumwe munhu azvishamise uye zvinokutadzisa kugamuchira meseji yaari kuedza kutaura.

6. kumbundiranai mukumbundirwa zvinodziya

Kumbundira vanhu vanokosha zvikuru kwauri inzira huru yokuratidza rudo rwako kwavari.

Kumbundira inzira yakanaka yekuratidza mumwe munhu kuti unomutenda uye unomuda zvakadini.

7. Ratidza iwe pachako

Kuvepo kune vamwe vanhu, kunyanya pavanenge vachikuda zvakanyanya, inzira huru yekuratidza kuonga kwako kwavari.

Haufanire kuita zvakawanda kuratidza kuvaitira hanya kwako uye kuvatsigira kana varipo; kungovapo chete kuchaita mano.

Mukuwedzera, pese paunozviratidza mumunhu kuti upe kubatana, iwe unofanirwa kudzivirira marudzi ese ekuvhiringidza.

8. Kokorodza vakunda uye tumira mameseji ako

Kukorokotedza shamwari kana mudikani asvika pachinzvimbo chikuru chemunhu kana nyanzvi ndiyo nzira yakanakisa yekuratidza rutsigiro rwako uye chido chako kwavari.

Izvi zvicharatidza kuti unovafarira uye unotarisira kubudirira kwavo mune ramangwana.

9. Ratidza zvipo zvawakapiwa

Iva nechokwadi chekushamisira chero zvipo zvawakapihwa, kunyanya kana mupi ari pedyo. Izvi zvicharatidza mutumiri kuti wakakoshesa sei kuedza kwavo uye kuda zvinhu zvavakakupa.

Kuratidza zvipo zvaunogamuchira kunogona kuita kuti upihwe zvimwe zvipo.

10. Tumira zvinyorwa zvekutsigira

Tsamba dzokukurudzira, dzakanyatsonyorwa nechinyoreso nepepa, inzira yakanaka kwazvo yokuratidza nayo tsigiro yako kuvadiwa vari kutsungirira nguva yakaoma.

Kuti wakaenda kune dambudziko rekuvaitira chimwe chinhu chakakosha kunoratidza kuti unovakoshesa uye nguva yavo.

11. Sarudza zvipo zvine mwero zvinoratidza kuti une hanya

Hazvisi zvipo zvose zvinofanira kudhura mari yakawanda.

Kana uchida kuratidza kuonga kwako uye kuita kuti vadiwa vako vazive kuti vari mumwoyo mako, kuvapa chipo chine mwero inzira inobudirira zvikuru yokuita nayo kupfuura kuvanyorera tsamba.

12. Siya zano rakanaka

Iwe unofanirwa kugara uchisiya zano rerupo kune weta anoenda pamusoro uye kupfuura zvaunotarisira sevhisi.

Vazhinji vavo vanoshanda mabasa anovapa mari shoma kuti variritire mhuri dzavo; chiratidzo chiduku chokuonga chingabatsira zvikuru kuvabetsera mune zvemari uye kuvaratidza kuti nhamburiko dzavo dzinoongwa.

13. Ita zvirongwa zvekudya kweboka neshamwari dzako.

Unganidza shamwari dzako kuchirairo chakakosha, uye vakoke vese pakarepo.

Kwete chete iwe unogona kuratidza kuonga kwako nerubatsiro rwavo, asi zvakare inogona kuunza pamwechete vanhu vari munharaunda yako yekushamwaridzana vangave vasina kunge vakayambuka nzira.

14. Kumbira ruregerero

Usachengete chigumbu kune vanhu vaunoda uye vanokoshesa, kunyange kana kutsamwa kwako kuine chikonzero.

Ita chero chinodiwa kugadzirisa zvinhu, zvisinei nekuti zvinonetsa sei.

Mibvunzo Inowanzo bvunzwa (FAQs) PaKutenda Rondedzero

Ndezvipi zvimwe zvinhu zvaungaonga nazvo?

Unogona kuonga mhuri yako, vadiwa, utano hwakanaka, kuva nenzvimbo yokurara zvakanaka, kuenda kuchikoro, zvipfuwo zvako, nezvimwe zvakawanda.

Ndingaite sei runyoro rwekutenda?

Iwe unogona kuita runyoro rwekutenda nekunyora pasi zvinhu zvishanu zvakananga zvaunotenda nazvo zvakadzama. Uyezve, paunenge uchiita izvi, iva nechokwadi chekuti unoteerera kune zvakaitika pamusoro pevanhu uye zvinhu, nyora wakasununguka uye usanetseka pamusoro pegirama, isa pekutanga pakugadzira rondedzero yako zvichienderana netsika yaunosekera parutivi, uye kana zvichibvira, unogona. tendeukira kune software yekutenda kuti zvinhu zvikuitire nyore.

Ndeapi akanakisa ekutenda maapplication?

Iwo akanakisa ekutenda maapplication ndeeKutenda, Rarama Unofara, 365 Kutenda, Zuva Rokutanga Chinyorwa, uye Iyezvino.

Sei kuchengeta runyoro rwekutenda riri zano rakanaka?

Rondedzero yekutenda inotisundidzira kuti titarise pazvinhu zvakanakisa zvatingave takarerutsa.

mhedziso

Ichi chinyorwa chakaita zvakanaka kutipa zvese zvatinoda kuziva nezvekutenda izvo zvichatibatsira kurarama hupenyu huri nani.

Hazvinei kuti uri mwana here kana kuti mukuru; shandisa chikamu chine chokuita newe kuti unakidzwe nebetsero dzokuchengeta mwoyo wokuonga. 

Awesome one; Ndinovimba chinyorwa ichi chinopindura mubvunzo wako.

Zvinotarisirwa neMupepeti:

Kana iwe ukawana chinyorwa ichi chakanaka, ndapota chigovera neshamwari.