Nei Kuonga Kwakakosha? (Maitiro, Zviratidzo, FAQs)13 min kuverenga

Kutenda mararamiro atinofanira kumbundira tese. Kutenda kunogona kukanganisa hupenyu hwedu uye kutiita vanhu vari nani.

Pane nzira dzakati wandei dzekuratidza kutenda kune vamwe, kunyanya avo vakatiitira nyasha.

Nyaya ino ichakurukura zvimwe zvacho pashure pekunge takurukura kuti nei kuonga kuchikosha.

Chii chinonzi Kutenda?

Kutenda kuratidza kutenda kana mumwe munhu akakuitira chinhu chakanaka. Zvisinei, unogona kungotenda kana ukaziva zvakanaka zvaunoitirwa nomumwe munhu.

Zvakare, unogona kusarudza kuonga nekuti nharaunda yaunogara yakachengeteka uye yakanaka.

Kutenda kunogona kukanganisa zvakanyanya kugara kwedu kwenyama, hutano hwepfungwa, kukurudzira, uye kuzvipira.

Chii Chinoreva Kuonga?

Hezvino zvimwe zvezvikonzero nei tichifanira kuratidza rutendo nguva dzese:

1. Kushivirira uye kugara zvakanaka

Kutenda chimiro chinowedzera kunaka kwemoyo murefu matiri.

Kunyanya kuonga kwatinoita, tinovawo nemwoyo murefu.

Saka, pasinei nokuti zvinhu zvakaipa zvakadii kwauri munguva pfupi yapfuura, kudzidza kuva anoonga nokuda kwezvinhu zvakanaka zvawakava nazvo munguva yakapfuura uye zvinhu zvishoma zvakanaka zvakakupoteredza zvinogona kushanda sechikuchidziro chokushivirira kushanda nzira yako yokubuda mumamiriro ezvinhu akadaro.

2. Mufaro uye kugutsikana

Kuonga kunogona kuita kuti ufare.

Zvinoita kuti ugone kuisa pfungwa pazvinhu zvakanaka zvaunazvo, uchibvisa pfungwa dzako kubva pane zvausina.

Zvinonzwisiswa kuti hakuna munhu anogona kunzwa zvose kusaonga uye kusafara panguva imwe chete nokuti apo pfungwa dzako dzinochinja kune zvinhu zvakanaka muupenyu hwako, iwe zvechokwadi uchafara.

Uyezve, kuonga kuchaita kuti utarise nguva iripo uye kuderedza kushushikana kupi zvako kwaungave uine nezveramangwana.

Chokwadi, nguva zhinji, chatinonyanya kutenda nacho muzuva ranhasi ndizvo zvataishuva kuva nazvo kana kuti taishuvira kuti zviitike munguva yakapfuura.

Nokudaro, kana uchitenda, zvirokwazvo uchagutsikana nezvaunazvo.

3. Koshesa chimwe chinhu chiri nani

Kuonga kunoita kuti tikoshese chimwe chinhu chiri nani. Izvi zvinowedzera kukosha kwayo uye zvinotibvumira kuishandisa zviri nani.

Uyezve, kuonga kunoita kuti tiite zvinhu zvakawanda.

Tinosvika pakuona zvinhu zvakanaka zvinobva muupenyu hwedu, uye izvozvo zvinowedzera mufaro watinowana kubva muupenyu.

Somuenzaniso, kana tichionga kuti tine TV mumba medu kuti tiwane purogiramu dzedu dzatinoda zvikuru dzeTV, inogona kutigonesa kukoshesa TV yedu zviri nani ndokuishandisa zvakanaka, zvikurukuru kana tafinhwa.

4. Inodzivirira manzwiro asina kunaka

Manzwiro akaita segodo, makaro, uye hasha achaita kuti unzwe kusuwa. Zvisinei, kuonga kunogona kudzivirira zvose izvi manzwiro akaipa.

Izvi zvinodaro nekuti haugone kutenda uye godo panguva imwe chete nekuti iwo maviri akasiyana sensations.

Saka, kana uri kurwisana neruvengo nenzira ipi zvayo, kugara uchionga kuchakubvumira kuti upfuure.

5. Inobvisa kushushikana

Kutenda kunogona kuderedza zvakanyanya kushungurudzika.

Kutsvakurudza kunoratidza kuti kuonga kunopa simba maonero akasiyana ezvinhu zvakaipa zvinoitika kwatiri, kudzivirira marudzi ose ekutambudzika anogona kubuda kubva kwavari uye kutya.

akakurudzira kuti:  5 Zvikoro Zvakanakisisa zvePA Zvisingade Kutarisirwa Kwevarwere Vakananga (FAQs) | 2022

6. Kunowedzera kuzviremekedza

Kuonga kunowedzera kukoshesa kwomunhu.

Izvi zvinodaro nekuti kana uchinge watenda, iwe unosvika pakufunga kuti zvese zvaunoda zvinopihwa nemumwe munhu, uye iwe zvakare unozonyatso tarisisa hurefu hwawakawana muhupenyu hwako panguva ino, huri pasi. kukuedza uye kubatsira kwevamwe.

Kana ukaisa pfungwa dzako pakukosha kwakawedzerwa nevamwe muupenyu hwako woona kuti vakadaro nokuti vakaona chimwe chinhu chinokosha mauri, uchakwanisa kuzvikoshesa zvikuru.

Maratidziro Atingaita Kuonga

Hedzino nzira dzakanakisa dzekuratidza kutenda uye kuva munhu ari nani:

1. Iva muteereri akanaka

Unogona kuratidza kuonga kuvanhu nokuva muteereri akanaka.

Hazvinei hazvo nokuti kurukurirano ingava yechienzi sei, kupa nzeve inoteerera kumumwe munhu kucharatidza kuti zvirokwazvo une hanya navo zvamazvirokwazvo uye kuti wakagadzirira kupa zano rako, zvikurukuru kana vachirida pashure pokukuudza nhau yavo.

2. Rumbidza vanhu

Unogonawo kuratidza kutenda kuvanhu nekuvarumbidza.

Haufanire kungorumbidza vanhu kana vakapfeka hembe yakanaka; unogonawo kuvarumbidza kana vapedza basa nemazvo.

Uyezve, unogona kurumbidza vanhu nekunyemwerera kwavo kana kuti vakanaka sei.

Kukudziridza tsika iyi kuchaita kuti uve munhu ari nani uye unzwe zvakanaka pamusoro pako.

3. Gadzirisa maziso

Paunenge uchitaura nemunhu chero upi zvake, zvakakosha kuti utange kutarisana naye maziso uye uite kuti vanzwisise kuti unofarira pane zvavari kutaura.

Kutarisa kure kana kudzvanya foni yako chiratidzo chekusaremekedza, uye zvinokutadzisa kuwana meseji iyo munhu ari kuedza kupfuudza uye kunyange kuita kuti anzwe zvakaipa pamusoro pavo.

4. Ratidza kutenda kukuru mune zvakadzama

Paunenge uchitenda kune mumwe munhu, iva nechokwadi chekuti wazviita zvakanyanya.

Ita kuti vanzwisise kuti sei uchifara kuva navo muupenyu hwako, uye kunyange kutaura zvimwe zvezvinhu zvavakakuitira zvaunotenda nazvo.

Nenzira iyi, iwe uchakurudzira munhu wacho kuita zviri nani.

5. Funga nezvevamwe

Unogona kuratidza kuonga kune vamwe nokufunga nezvavo.

Kubva pakurangarira kuchengetera vanin'ina vako chikafu vasipo pawakadzokera kunofonera mumwe wako kuti aone kana achirwara, ita chokwadi chekuti unoratidza kutenda kune vamwe nekutevera mashoko ako nezviito.

6. Volunteer

Kuzvipira munzira dzinoverengeka ndeimwe nzira yakaisvonaka yokuratidza nayo kuonga.

Kupfurikidza nokubvuma kuitira mumwe munhu chimwe chinhu, pasinei zvapo nokuti basa racho ringave risingafadzi sei, kuchavaita kuti vanzwe vakanaka pamusoro pavo vamene.

Uyezve, kuzvipira kunowedzera kuzvivimba, kunoderedza kushushikana, uye kunoita kuti iwe uve wakagwinya uye ushande nesimba.

Inokupawo unyanzvi hunokosha uye pfungwa yebasa.

7. Hug vanhu

Kumbundira vanhu vaunotarisira kunovaratidza kuti une hanya zvechokwadi. Inotumira masaini chaiwo ekuti unotenda kuva navo muhupenyu hwako uye kuratidza rutsigiro rwako kwavari.

Uyezve, kumbundira inzira huru yekudzikisa kushushikana uye kudzivirira hutano hwako kubva kumarudzi ese ehurwere.

Kumbundira kunoitawo kuti usatye uye kunoita kuti ukwanise kutaura nevamwe zvinobudirira.

8. Ivapo panyama

Unogona kuratidza kuonga kune vamwe nokuvapo navo panyama, kunyanya munguva dzavo dzakaoma.

Haufanire kuita zvakawanda kana varipo; zvisinei, kuvapo kwako chete kunozotumira chiratidzo chekuti une hanya navo uye unovatsigira.

Uyezve, kana iwe ukaratidza kutsigira mumwe munhu, dzivirira nzira dzese dzekuvhiringidza uye usatombobata foni yako.

Unogona kuita kuti zvinhu zvitonyanya kuipa.

9. Nyarara paunosangana

Paunosangana nevamwe, unogona kuratidza kuonga kukuru nokuteerera pfungwa dzavanenge vachitaura uye nokuva nounyoro.

Izvi zvinodikanwa nekuti munhu anokudenha anogona kunge ari kuita izvi achipindura mamiriro akashata avari kutambura, uye haufanirwe kutora zviito zvavo pamoyo.

akakurudzira kuti:  Harcum College Kugamuchirwa Mwero (FAQs) | 2022

Asi, iva akanaka kwavari, kunyange kana zvichiita kuti utaridzike benzi.

Nekudaro, kunyangwe kugara wakadzikama pakati pekupokana kuchingoshanda kune vamwe vanhu chete, inzira yechokwadi yekudzivisa mhirizhonga.

10. Tumira meseji yako yekukorokotedza

Kana iwe uchiziva mumwe munhu ari kupemberera chiitiko chakakosha muhupenyu hwake kana kuti akaita budiriro huru, nzira yakanakisa yekuzviita ndeye kuvatumira meseji yekukorokotedza.

Zvinozopa pfungwa yekuti unovafarira uye uchivashuvira zvakanaka.

11. Ratidza zvipo zvaunogamuchira

Kana munhu ane mutsa zvakakwana kukupa chipo, ita shuwa kuti iwe unoratidza zvipo zvake, kunyanya kana iwe uchiziva kuti ivo vari kuenda kunovaona.

Kana vakakupa dhizaini yakakura yekudhirowa iwe, unogona kusvika pakuisungirira muhofisi yako, kunyanya kana ari waunoshanda naye.

Izvi zvicharatidza kune mupi wezvipo kuti wafarira zvipo uye wakaonga kufunga kwazvo.

Kuratidza zvipo zvaunogamuchira kunogona kuunza zvimwe zvipo zvakawanda.

12. Fara kune vamwe vanhu

Tora nguva uye ufare kune vamwe vanhu pavanopemberera, sekunge ndiwe uri kupemberera.

Inzira huru yekuratidza vanhu kuti une hanya nezvavakaita.

13. Iva nemwoyo murefu

Pese paunosangana nehama kana shamwari iri kukupa fungidziro isiriyo kunyangwe imi mese maimbotonhorera pamberi pari zvino, munofanira kuva nemoyo murefu navo.

Kunyangwe zvingakuomera, kuva nemoyo murefu navo kwakanaka nekuti vangangove vachipfuura nemuchikamu chakaoma.

14. Vaudze zvavanorumbidza

Paunenge uchienda kune imwe nzvimbo, uye muchengeti anokubata zvakanaka, nzira yakanakisisa yekuita ndeyekurumbidza kuedza kwavo uye kurega vashandi vavo, kana varipo, vazive kuti vashandi vari kuita basa guru.

Kudonhedza mamwe mitsara yenyasha yekutaura kuratidza kuti unoonga sei kune munhu anogona kuita zvishamiso zvakawanda kupfuura zvaungafungidzira.

15. Nyora tsamba dzokukurudzira

Kana uine vadikani vari kupinda muchikamu chakaoma, nzira yakanakisisa yaungavaratidza nayo kuti unovatenda ndeyokuvanyorera tsamba dzokukurudzira dzakanga dzakanyatsogadzirwa nepeni nebepa.

Izvi zvicharatidza kuti une hanya navo uye kuti unofarira zvakakwana kutora nguva kuvagadzirira chidimbu.

16. Nyora manotsi ekutenda

Unogona kuratidza kutenda kune vanhu vanokupa zvipo nekunyora tsamba yekutenda kwavari.

Haufanire kunyora mazwi akawandisa mumutumbi wetsamba; panzvimbo pezvo, rega tsamba yacho ibudise manzwiro aunoita zvechokwadi pamusoro pezvipo zvavo uye kuti unokoshesa zvawakagamuchira.

17. Ita tsamba yerudo

Gara uchinyora uye kutumira tsamba dzerudo kune vanhu vanonyanya kukosha kwauri.

Haufanire kudzikamisa tsamba dzako dzerudo kune wawakaroorana naye chete kana mukomana/musikana; vabereki vako vagamuchire vakanakisisa vetsamba dzorudo.

Uyezve, kana une vana, unogona kuvanyorera tsamba dzorudo kuti uvaudze manzwiro aunoita zvechokwadi pamusoro pavo uye kuti unoonga kuva navo muupenyu hwako.

Kunyora tsamba dzerudo kuchaitawo kuti utende zvinhu zvakati wandei muhupenyu hwako.

18. Enda kune zvipo zviduku, zvinofunga

Iwe haufanirwe kushandisa mari yakawanda usati wasvika kune zvipo vanhu.

Pane kudaro, kutumira zvipo zvidiki, zvine mufungo kune vanhu vaunofunga nezvazvo zvinotumira meseji yekuti unavo mupfungwa dzako uye kuti unovatendawo.

19. Gadzira mabhii anofunga

Pese paunenge uchitumira tsamba kune mumwe munhu waunonyatsoda naye, ita shuwa kuti tsamba yacho yakazara nemashoko nezvirevo zvinoratidza kuti unovakoshesa zvechokwadi muupenyu hwako uye kuti uri kufunga nezvavowo.

20. Nyora maropafadzo ako

Tora nguva zuva rega rega usati warara kuti unyore zvimwe zvezvinhu zvakaitika kwauri masikati izvo zvaunotenda nazvo.

Inogona kunge iri nzira yakanaka yekufungisisa kuti wafamba sei zvakanaka.

21. Ratidza chiito chenguva dzose chetsitsi

Pasinei nokuti nzanga yakashata sei, mutsa chinhu icho vanhu vachiri kukoshesa.

akakurudzira kuti:  Zvikoro gumi zvepamusoro zveBoarding muUtah | 10

Saka, shandisa zuva rega rega kuratidza mutsa kumunhu wausingatomboziva usingatarisire chimwe chinhu.

Unogona kutanga nekupa zvinhu kune vanhu vari kune dzimwe nharaunda dzinoshaya.

Iyi ndiyo imwe yenzira dzinokosha dzekuratidza rutendo.

22. Ipa zano rakanaka

Kana weta paresitorendi achikubata zvakanaka, iva nechokwadi chekuti unovapa zano rakanaka sechiratidzo chekutenda nemafambiro avakaita.

Vakawanda vavo vanoita basa risingavabhadhare zvakakwana kuti vatarisire mhuri dzavo, uye imwe mari yokuwedzera inogona kuvabatsira uye kuvakurudzira kuti varambe vachiita basa rakanaka uye kuti vazive kuti mumwe munhu anoonga basa ravo.

23. Iva hurongwa hwakanaka hwekutsigira

Kana mudiwa wako achida rubatsiro, edza kuva munhu waanogara achitendeukira kwaari, zvisinei nekusiyana kwamungagovana mose.

Ndiyo imwe nzira inoshamisa yokuratidza kuonga.

24 Ipai kuvarombo

Ronga uye tumira imwe mari kune vanopa rubatsiro.

Kana usina mari, unogona kuvatumira zvipo zvinhu.

Kunze kwechokwadi chekuti kupa kune rudo inzira huru yekuratidza rutendo paunopinda mazviri, unozonzwa zvakanaka pamusoro pako, kusimudzira hunhu hwako, uye kutokurudzira vadikani vako kuita tsika iyi.

25. Govera zvinhu zvako zvokunyama

Nguva dzose iva anodisa kugoverana zvinhu zvako zvokunyama nemhuri, shamwari dzapedyo, uye avo vanoshayiwa.

Kusapa katsika kanogona kukuparadza uye kukutadzisa kuratidza kuonga.

26. Govera matarenda ako

Imwe nzira yokuratidza nayo kuonga unyanzvi hwako ndeyokuhuudzawo vamwe.

27. Koka shamwari dzako kuchirairo

Koka shamwari dzako dzese kumba kwako panguva imwe chete uye uvagadzirire chikafu chinonaka.

Kunze kwekukubvumidza kuti uratidze kutenda kwako kwavari nerubatsiro rwavo, zvinogona kupawo mukana kune shamwari dzako dzisingazivane kuti dzibatane.

28. Batsira munhu wausingatomboziva

Kunyange zvazvo nyika yava nengozi, kubatsira mumwe munhu waungasatomboziva kunogona kuita kuti ufare.

Kana mumwe munhu akabatwa mumugwagwa uye akakukumbira kuti usimudze, unogona kumupa imwe kana iwe uchinzwa uchitungamirirwa.

Zvisinei, kana mafungiro ako akakuudza kuti wakaita chisarudzo chakaipa, ita zvose zvaunogona kuti upedze zvinhu nokukurumidza.

29. Kumbira ruregerero

Hazvina basa kuti wakatsamwa here kana kuti zvikonzero zvako zvine musoro; gara uchikumbira ruregerero kuvanhu vaunonyatsokoshesa uye kuremekedza.

Hazvina mhosva kuti zvingave zvisinganzwisisike sei, buda munzira yako uvaudze kuti une urombo.

Izvi zvakakosha, nekuti hauzive zvingaitika mangwana.

Mibvunzo Inowanzo bvunzwa (FAQs) Pamusoro pekuti Sei Kutenda Kwakakosha

Ndezvipi zvikonzero zvekusaonga?

Vanhu havaongi nokuti havana mwoyo murefu, vane tariro huru, uye vanodzivisa chero chinhu chine chokuita nemanzwiro.

Kutenda kungashandura hupenyu hwako sei?

Kutenda kunogona kushandura hupenyu hwako nekuvandudza hutano hwako hwemuviri nepfungwa, kuita kuti usanyanya kutsamwa, kukubatsira kurara zviri nani, uye kuita kuti unzwe zviri nani nezvako.

Kuonga kunomirirei?

Kuonga manzwiro akanaka apo tinoisa pfungwa dzedu pazvinhu zvakanaka muupenyu hwedu uye tichitenda zvatinazvo.

Tingakudziridza sei kutenda?

Tinogona kukudziridza kuonga kana tikaisa pfungwa dzedu pazvinhu zvakanaka, tozvionga, uye tichinakidzwa nazvo.

mhedziso

Kutenda mararamiro atinofanira kumbundira tese.

Kutenda kunogona kukanganisa hupenyu hwedu uye kutiita vanhu vari nani.

Pane nzira dzakawanda dzokuratidza nadzo kuonga kuvanhu, zvikurukuru avo vakatiitira chimwe chinhu chakanaka, uye chinyorwa chino chagovera dzimwe dzacho.

Uyezve, unogonawo kuratidza kuonga kupfurikidza nokushanyira vanorwara kana kuti vakwegura, nguva dzose uchishandisa mashoko ane simba okuti “mazvita,” uye kuchengeta kunyemwerera pachiso chako.

Awesome one; Ndinovimba chinyorwa ichi chinopindura mubvunzo wako.

Zvinotarisirwa neMupepeti:

Kana iwe ukawana chinyorwa ichi chakanaka, ndapota chigovera neshamwari.