Vad är inkrementellt plagiat? (Betyder, typer, vanliga frågor)

Plagiat är ett allvarligt etiskt problem som undergräver akademisk och kreativ integritet. 

Även om direkt kopiering av någon annans arbete är allmänt känt, finns det en subtilare och ofta förbisedd form av plagiat som kallas inkrementellt plagiat. 

Till skillnad från uppenbart plagiat innebär inkrementell plagiering fragmenterad kopiering och lätt modifiering av olika källor, vilket gör det svårare att upptäcka. 

Denna artikel syftar till att belysa denna typ av plagiat, och dess olika former.

Vad är inkrementellt plagiat?

Inkrementellt plagiat hänvisar till att gradvis kopiera och införliva små delar av någon annans arbete i ens eget utan korrekt tillskrivning. 

Det handlar om att ta idéer, fraser, meningar eller stycken från olika källor och integrera dem i ett nytt verk, vilket ger intrycket att det är original. 

Inkrementellt plagiat är ofta subtilt och kan vara svårt att upptäcka, eftersom det involverar en gradvis ackumulering av lånat innehåll över tiden.

Typer av inkrementell plagiat och hur de kan uppstå:

1. Parafrasering utan tillskrivning

Denna form av inkrementell plagiering innebär att omformulera någon annans arbete eller idéer utan att ge ordentlig kredit. T.ex

Ursprunglig källa:

"Förbränning av fossila bränslen släpper ut växthusgaser i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Detta fenomen leder till olika miljömässiga och sociala konsekvenser, inklusive stigande temperaturer, smältande inlandsisar och ökad frekvens av extrema väderhändelser."

Plagierad version:

”Förbränning av fossila bränslen släpper ut växthusgaser i luften, vilket orsakar den globala uppvärmningen. Detta leder till en rad miljö- och samhällseffekter som högre temperaturer, smältande polaris och mer frekventa extremväder.

I det här exemplet omformulerade författaren originalkällans innehåll utan korrekt tillskrivning. 

Även om meningsstrukturen och vissa ord har ändrats, förblir det övergripande innehållet och innebörden densamma. 

Utan att erkänna originalkällan ger det intrycket att det omskrivna innehållet är författarens ursprungliga idé eller kunskap när det härrör från originalkällan. 

Korrekt attribution skulle innebära att man citerar boken eller författaren från vilken informationen erhölls.

2. Mosaisk plagiat

Även känd som patchwriting eller remixing, innebär mosaikplagiat att ordna om fraser, meningar eller stycken från olika källor för att skapa originalverkets utseende. T.ex

Ursprunglig källa:

"Teknikens framsteg har revolutionerat sättet vi kommunicerar på. Internet och sociala medieplattformar har gett nya kanaler för människor att ansluta och dela information globalt."

Plagierad version:

"Internet och sociala medieplattformar har helt förändrat sättet vi kommunicerar på i dagens värld. Med hjälp av dessa tekniska framsteg kan människor nu ansluta och dela information på global nivå."

I det här exemplet har personen som ägnar sig åt mosaikplagiat tagit originalkällans idéer och struktur men ändrat formuleringen något. 

Paragrafens övergripande innebörd och budskap förblir densamma. Ändå har författaren försökt skapa illusionen av originalverket genom att ordna om och omformulera några meningar. 

Författaren måste dock korrekt tillskriva originalkällan, vilket gör den till en form av plagiat.

3. Plagiat på meningsnivå

I den här formen kopieras enskilda meningar eller fraser direkt från en källa utan korrekt hänvisning. T.ex

Ursprunglig källa:

"Vikten av regelbunden motion för att upprätthålla en hälsosam livsstil kan inte överskattas. Fysisk aktivitet förbättrar inte bara kardiovaskulär hälsa utan förbättrar också mentalt välbefinnande."

Plagierad version 

"Regelbunden träning är avgörande för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Att engagera sig i fysisk aktivitet ökar inte bara hjärthälsa utan bidrar också till det övergripande mentala välbefinnandet.”

I det här exemplet har den andra versionen av meningarna kopierats direkt från originalkällan utan att ge korrekt kredit. 

Författaren har använt samma struktur och innebörd men ändrat formuleringen något. 

Men eftersom det inte finns någon korrekt hänvisning eller erkännande av den ursprungliga källan, utgör det plagiat på meningsnivå.

4. Idéplagiat

Detta inträffar när någon presenterar en annan persons ursprungliga tankar som sina egna utan att erkänna källan. Även om ordalydelsen ändras är det plagiat att använda någon annans idéer utan ordentlig kredit.

Ursprunglig källa: 

"Teorin om multipla intelligenser tyder på att individer har olika typer av intelligens, såsom språklig, logisk-matematisk, rumslig, musikalisk, kroppslig-kinestetisk, interpersonell och intrapersonell intelligens."

Plagierad version: 

"Människor har olika typer av intelligens, inklusive språklig, logisk-matematisk, rumslig, musikalisk, kroppslig-kinestetisk, interpersonell och intrapersonell intelligens."

I det här exemplet har personen plagierat idén från originalverket utan att ge korrekt tillskrivning. 

Även om formuleringen har ändrats något, förblir kärnbegreppet och kategoriseringen av olika intelligenser desamma. 

Att presentera idén som sin egen utan att erkänna den ursprungliga källan utgör idéplagiat.

5. Data- eller informationsplagiat

Denna form av inkrementell plagiering involverar kopiering och presentation av data, statistik eller faktainformation utan att citera originalkällan.

Det kan inträffa när någon använder tabeller, diagram, grafer eller forskningsresultat utan att kreditera de ursprungliga författarna eller forskarna.

Ursprunglig källa:

Enligt en studie utförd av Smith et al. (2019) fann man att regelbunden träning kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 30 %.

Plagierad version:

Det har upptäckts att regelbunden fysisk aktivitet kan minska sannolikheten för hjärt-kärlsjukdom med 30 %.

I det här exemplet presenterar den plagierade versionen informationen utan att den ursprungliga källan anges. 

Innehållet har ändrats något, men nyckelinformationen och resultaten förblir desamma. 

Genom att inte tillhandahålla korrekt tillskrivning till de ursprungliga författarna (Smith et al., 2019) begår skribenten informationsplagiat.

6. Självplagiat

Även om det inte är strikt inkrementellt plagiat, själv plagiat kan också betraktas som en form.

Det inträffar när en individ återanvänder sitt eget tidigare publicerade verk utan korrekt citering eller indikation på att det tidigare har använts. 

'Låt oss säga att en student vid namn Alex har skrivit en forskningsartikel om klimatförändringar för sin kurs i miljövetenskap. Senare, under en annan termin, får Alex i uppdrag att skriva en uppsats för en samhällsvetenskaplig kurs om klimatförändringarnas effekter på samhället. Istället för att bedriva ny forskning och skriva en ny artikel, bestämmer sig Alex för att återanvända stora delar av sin tidigare forskningsartikel om klimatförändringar utan korrekt citat eller erkännande.'

I det här exemplet utgör Alexs handlingar självplagiat. Även om de är den ursprungliga författaren till innehållet anses återanvändning av deras verk utan korrekt citering eller indikation på att det tidigare har använts vara oetiskt. 

Genom att presentera tidigare publicerat material som nytt, vilseleder Alex sin instruktör och kränker den akademiska integriteten. 

Det är viktigt för individer att alltid tillhandahålla lämpliga referenser och citat, även när de använder sitt eget arbete, för att upprätthålla akademisk ärlighet och transparens.

Skillnader mellan inkrementellt plagiat och globalt plagiat

1. Definition

Inkrementellt plagiat innebär gradvis och subtil införlivande av små delar av någon annans arbete utan korrekt tillskrivning. 

Det innebär att man tar idéer, fraser, meningar eller stycken från olika källor och integrerar dem i sitt arbete, vilket ger intryck av originalitet. 

Globalt plagiat, å andra sidan, hänvisar till fullständig och grossistkopiering av ett helt verk eller betydande delar av det utan någon tillskrivning.

2. omfattning

Inkrementellt plagiat förekommer i mindre skala och innebär att man lånar specifika element från olika källor över tid. 

Det innebär ackumulering av lånat innehåll, vilket gör det svårare att upptäcka. 

Globalt plagiat, å andra sidan, innebär att man tar ett helt verk, såsom en artikel, uppsats eller papper, och presenterar det som sitt eget utan några modifieringar eller erkännanden.

3. Medvetenhet

Incrementell plagiering sker ofta oavsiktligt eller på grund av oaktsamhet. 

Det kan inträffa när en författare behöver tillskriva källor eller korrekt parafrasera och citera lånat material. 

Däremot är globalt plagiat vanligtvis en avsiktlig och medveten handling där en individ medvetet presenterar någon annans arbete som sitt eget utan någon tillskrivning eller kredit.

4. Detekterbarhet

Inkrementellt plagiat kan vara mer utmanande att upptäcka jämfört med globalt plagiat. 

Eftersom det handlar om att låna små delar av innehållet från flera källor, kanske det inte utlöser konventionella plagieringsverktyg som i första hand fokuserar på att identifiera ordagrant matchningar. 

Globalt plagiat, å andra sidan, är vanligtvis lättare att upptäcka med programvara för att upptäcka plagiat, eftersom det kopierade verket presenteras i sin helhet.

5. Allvarlighet

Båda formerna av plagiat anses vara oetiska och strider mot akademiska integritetsprinciper. 

Globalt plagiat ses dock ofta som mer allvarligt och uppenbart eftersom det involverar grossistkopiering utan ändringar eller erkännanden. 

Konsekvenserna av globalt plagiat är vanligtvis allvarligare, inklusive akademiska straff, disciplinära åtgärder och skada på ryktet.

6. Originalitet

Inkrementellt plagiat undergräver originalitet genom att införliva lånat innehåll i ens arbete utan korrekt tillskrivning. 

Det ger ett felaktigt intryck av ursprungliga tankar och idéer. 

Globalt plagiat bortser helt från originalitet, eftersom hela verket kopieras utan några försök att tillhandahålla originalinnehåll eller kreditera den ursprungliga författaren.

Vanliga frågor (FAQs) om inkrementellt plagiat

Betraktas plagiat som ett brott?

Även om plagiat inte är ett brott, anses det allmänt vara en etisk kränkning och akademiskt förseelse. Plagiat kan leda till allvarliga konsekvenser inom utbildningsinstitutioner, inklusive akademiska påföljder och skada på ryktet. Vissa former av plagiat, såsom upphovsrättsintrång eller plagiat i kommersiella sammanhang, kan dock ha juridiska konsekvenser enligt immateriella lagar.

Anses en plagiatfrekvens på 30 % vara hög?

En plagiatfrekvens på 30 % är betydligt hög och bör vara en anledning till oro. Det indikerar att nästan en tredjedel av innehållet är lånat utan korrekt tillskrivning. Det är avgörande att ta itu med och rätta till denna nivå av plagiat för att upprätthålla akademisk integritet och säkerställa originalitet i ditt arbete.

Kan du förklara lat plagiat?

Lat plagiat hänvisar till en form av akademisk oärlighet där minimal ansträngning görs för att dölja plagiat. Det innebär att direkt kopiera eller göra ytliga ändringar i någon annans verk utan att tillhandahålla korrekt attribution eller citering. Lat plagiat inkluderar ofta ordagrant kopiering eller mindre omskrivningar, vilket visar på bristande originalitet och ansträngning i det producerade arbetet.

Anses det vara plagiat om du kopierar en bild?

Att kopiera en bild utan korrekt attribution eller tillstånd kan betraktas som plagiat. Plagiat omfattar mer än bara textinnehåll och sträcker sig till otillåten användning eller reproduktion av visuella element, inklusive bilder, fotografier och grafik. När du använder bilder i akademiskt eller professionellt arbete är det viktigt att följa upphovsrättslagarna och tillhandahålla korrekt attribution till bildens källa, oavsett om den har skapats av någon annan eller erhållits från en licensierad bildleverantör.

Slutsats

Inkrementellt plagiat utgör ett betydande hot mot originalitet och intellektuell ärlighet. 

Dess subtila karaktär gör det utmanande att identifiera, men det kan få allvarliga konsekvenser för individer och institutioner. 

Medvetenhet och utbildning om plagiat bör prioriteras för att bekämpa denna oetiska praxis. 

Att betona vikten av korrekt citering, originalitet och kritiskt tänkande är avgörande för att främja en kultur av akademisk integritet. 

Häftig sådan; Jag hoppas att den här artikeln svarar på din fråga.

Redaktörens rekommendationer:

Om du tycker att den här artikeln är bra, vänligen dela den med en vän.

Rättfärdige Godwin
Rättfärdige Godwin

Righteous Godwin, en examen i masskommunikation, är en innehållsrik och kreativ författare. Hennes passion för att skriva tvingar henne att ge allt för varje projekt hon ger sig på.

Artiklar: 126