எங்களை பற்றி

பள்ளி மற்றும் பயணம் என்பது மாணவர்களுக்கு வீட்டுக்கல்வி, கல்லூரி பரிந்துரைகள் மற்றும் உலகம் முழுவதும் பயணிக்கத் தேவையான அறிவை அவர்களுக்கு வழங்குவதில் உதவுவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வலைப்பதிவு ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவதும், மாணவராக உங்கள் நேரத்தை மகிழ்ச்சியடையச் செய்வதும் எங்கள் குறிக்கோள்.

பள்ளி மற்றும் பயணம் - உங்கள் கல்லூரி வழிகாட்டியாக இருக்கட்டும்.